Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy PURE, dostępny pod adresem internetowym www.epure.pl, prowadzony jest
  przez Gabrielę Jabłońską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PURE, wpisaną do
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
  właściwego ds. gospodarki, NIP 7441298989.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb
  zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  §2 Definicje
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PURE, wpisaną
  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
  ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7441298989.
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  WWW.EPURE.PL
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności
  stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
  odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
  Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
  szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
  między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
  stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  §3 Kontakt ze Sklepem
 17. Adres Sprzedawcy: ul. Bydgoska 38,14-200, Iława
 18. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@epure.pl
 19. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 530 34 44 14
 20. Numer fax Sprzedawcy: brak
 21. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: bank Millenium 83 1160 2202 0000 0005 1894 9019
 22. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie.
 23. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 10:00-18:00
  §4 Wymagania techniczne
  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
  Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. w łączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
  za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
  działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
  Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
  Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta
  zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i
  adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. wersja dla sklepów
  prowadzących sprzedaż w złotówkach
 3. Ceny podane w Sklepie s ą podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
  VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
  dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
  informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
  woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony
  końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres
  rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie
  wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a
  także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie
  podana w Sklepie w opisie Produktu.
  §6 Zakładanie Konta w Sklepie
 7. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
  następujących danych : imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email, numer telefonu.
 8. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 9. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 10. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
  jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
  §7 Zasady składania Zamówienia
  W celu złożenia Zamówienia należy:
 11. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
 12. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  (lub równoznaczny) ;
 13. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 14. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia
  poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa
  Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są
  inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 15. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
  zamówienie.
 16. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
  zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  §8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 17. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  c. Paczkomaty, paczkomaty przesyłka pobraniowa.
 18. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze b. Płatność za pobraniem c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne e. Płatność kartą płatniczą.

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
  znajdują się za stronach Sklepu.
  §9 Wykonanie umowy sprzedaży
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
  przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §
  7 Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
  przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,
  która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu
  do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
  powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta: a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
  płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni
  kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie
  anulowane. b.płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
  płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
  Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a. W
  przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą
  płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. b. W przypadku wyboru przez
  Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  § 10 Prawo odstąpienia od umowy
 7. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
  przyczyny.
 8. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
  wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 9. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które s ą dostarczane osobno, partiami
  lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 10. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
  oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z
  rzeczy.
 11. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
  Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
  oświadczenia przed upływem tego terminu. wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać
  oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób
 12. O świadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą
  elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie
  oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
  określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
  prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 13. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
  niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 14. Skutki odstąpienia od Umowy: a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
  Umowę uważa się za niezawartą. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
  Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
  Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
  przez Sprzedawcę. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
  płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument

wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi
kosztami. d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej. e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy
podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł
zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości
Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym
  trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w
  opisie Produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do Umowy: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb, b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu, c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia, d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w
  pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
  od Umowy, f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g. w której przedmiotem
  świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
  sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
  zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, h. w której przedmiotem
  świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
  zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, i. o
  dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, j. o
  dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  § 11 Reklamacja i gwarancja
 3. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 4. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. wersja dla sklepów, w
  których kupujący może złożyć reklamację pisemnie lub na adres mailowy przedsiębiorcy
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej
  wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą
  towaru.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za
  uzasadnione.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
  niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść,
  będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
  § 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu
  do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
  (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
  należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
  następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/
  sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/ wazne_adresy.php.
 12. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: oraz a. Konsument uprawniony jest
  do zwrócenia si ę do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. b. Konsument
  uprawniony jest do zwrócenia si ę do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z
  art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
  zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
  sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w
  sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich).
  § 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 13. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 14. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
  marketingowym.
 15. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a. W przypadku
  Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub
  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
  przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W
  przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
  lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu
  podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 16. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
  możliwości zawarcia tejże umowy.
  § 13 Postanowienia końcowe
 18. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
  jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
  zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
  Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 3. W sprawach
  nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
  przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 4.
  Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
  dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zwroty i reklamacje

Biorąc 100% odpowiedzialność za jakość naszych produktów dajemy Państwu opcję zwrotu
towaru w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji prosimy o kontakt w przeciągu 10 dni
roboczych od daty zakupu.
Wysłany przez nas kurier odbierze od Państwa produkt (koniecznie z paragonem).

środki zostaną zwrócone na wskazane konto w przeciągu 5 dni roboczych.
Adres do zwrotów:
AG PHARM SP. Z O.O. Ul. Batorego 126A , 65-001 Zielona Góra
nr. tel. +48 530 34 44 14
mail : [email protected]